DIN 338 Jobber Drills

Jobber Drills

High Speed Steel

D050 – DIN 338 HSS Jobber Drill

DIN 338

DIN338 Drill Bit - product photo - 1 piece
Volkel Logo - Brand Logo - volkel threading solutions
Size (mm) Pkg. Order #
1.0 1 D050-001.00
1.5 1 D050-001.50
2.0 1 D050-002.00
2.1 1 D050-002.10
2.2 1 D050-002.20
2.3 1 D050-002.30
2.4 1 D050-002.40
2.5 1 D050-002.50
2.55 1 D050-002.55
2.6 1 D050-002.60
2.7 1 D050-002.70
2.8 1 D050-002.80
2.9 1 D050-002.90
3.0 1 D050-003.00
3.1 1 D050-003.10
3.2 1 D050-003.20
3.3 1 D050-003.30
3.4 1 D050-003.40
3.5 1 D050-003.50
3.6 1 D050-003.60
3.7 1 D050-003.70
3.8 1 D050-003.80
3.9 1 D050-003.90
4.0 1 D050-004.00
4.1 1 D050-004.10
4.2 1 D050-004.20
4.3 1 D050-004.30
4.4 1 D050-004.40
4.5 1 D050-004.50
4.6 1 D050-004.60
4.7 1 D050-004.70
4.8 1 D050-004.80
4.9 1 D050-004.90